Back Tin tức Du Học Thông tin tuyển sinh Danh sách các trường Đại học / Cao Đẳng tại Đài Loan

Danh sách các trường Đại học / Cao Đẳng tại Đài Loan

 • PDF.

 1. General Public Universities
 2. Central Police University                                                                                             http://www.cpu.edu.tw
 3. National Central University                                                                          http://www.ncu.edu.tw
 4. National Changhua University of Education                                  http://www.ncue.edu.tw
 5. National Cheng Kung University                                                                   http://www.ncku.edu.tw
 6. National Chengchi University                                                                        http://www.nccu.edu.tw
 7. National Chi Nan University                                                                          http://www.ncnu.edu.tw
 8. National Chiao Tung University                                                                     http://www.nctu.edu.tw
 9. National Chiayi University                                                                             http://www.ncyu.edu.tw
 10. National Chung Cheng University                                                                 http://www.ccu.edu.tw
 11. National Chung Hsing University                                                                  http://www.nchu.edu.tw
 12. National College of Physical Education and Sports        http://www.ncpes.edu.tw
 13. National Dong Hwa University                                                                                    http://www.ndhu.edu.tw
 14. National Kaohsiung Hospitality College                                                       http://www.nkhu.edu.tw
 15. National Kaohsiung Normal University                                           http://www.nknu.edu.tw
 16. National Ping Tung Teachers College                                              http://www.npttc.edu.tw
 17. National Sun Yat-sen University                                                                  http://www.nsysu.edu.tw
 18. National Taichung Teachers College                                               http://www.ntctc.edu.tw
 19. National Tainan Institute of Nursing                                             http://www.ntin.edu.tw
 20. National Taipei College of Nursing                                                                http://www.ntcn.edu.tw
 21. National Taipei Teachers College                                                                   http://www.ntptc.edu.tw
 22. National Taipei University                                                                             http://www.ntpu.edu.tw
 23. National Taitung University                                                                          http://www.nttu.edu.tw
 24. National Taiwan Normal University                                                               http://www.ntnu.edu.tw
 25. National Taiwan Ocean University                                                                 http://www.ntou.edu.tw
 26. National Taiwan University of Arts                                                               http://www.ntua.edu.tw
 27. National Taiwan University                                                                            http://www.ntu.edu.tw
 28. National Tsing Hua University                                                                                    http://www.nthu.edu.tw
 29. National University of Kaohsiung                                                                 http://www.nuk.edu.tw
 30. National Yang Ming University                                                                     http://www.ym.edu.tw
 31. Taiwan National University of the Arts                                                        http://www.tnnua.edu.tw
 32. Taipei Municipal Teachers College                                                                 http://www.tmtc.edu.tw
 33. Taipei National University of the Arts                                            http://www.tnua.edu.tw

 

General Private Universities

 1. Aletheia University                                                                                                     http://www.au.edu.tw
 2. Chang Gung University                                                                                                    http://www.cgu.edu.tw
 3. Chang Jung Christian University                                                                               http://www.eju.edu.tw
 4. China Medical University                                                                                                   http://www.cmu.edu.tw
 5. Chinese Culture University                                                                                          http://www.pccu.edu.tw
 6. Ching Yun University                                                                                                   http://www.cyu.edu.tw
 7. Chung Hua University                                                                                                       http://www.chu.edu.tw
 8. Chung Shan Medical University                                                                                  http://www.csmu.edu.tw
 9. Chung Yuan Christian University                                                                                http://www.cycu.edu.tw
 10. Da-Yeh University                                                                                                             http://www.dyu.edu.tw
 11. Feng Chia University                                                                                                   http://www.fcu.edu.tw
 12. Fo Guang College of Humanities and Social Science University http://www.fgu.edu.tw
 13. Fu Jen Catholic University                                                                                          http://www.fju.edu.tw
 14. Hsuan Chuang University                                                                                           http://www.hcu.edu.tw
 15. Huafan University                                                                                                             http://www.hfu.edu.tw
 16. I-Shou University                                                                                                              http://www.isu.edu.tw
 17. Kaohsiung Medical University                                                                                     http://www.kmu.edu.tw
 18. Ming Chuan University                                                                                                      http://www.mcu.edu.tw
 19. Nanhua University                                                                                                             http://www.nhu.edu.tw
 20. Providence University                                                                                                        http://www.pu.edu.tw
 21. Shih Chien University                                                                                                        http://www.usc.edu.tw
 22. Shih Hsin University                                                                                                    http://www.shu.edu.tw
 23. Soochow University                                                                                                           http://www.scu.edu.tw
 24. Taipei Medical University                                                                                                   http://www.tmu.edu.tw
 25. Tam kang University                                                                                                    http://www.tku.edu.tw
 26. Tatung University                                                                                                             http://www.ttu.edu.tw
 27. Tunghai University                                                                                                             http://www.thu.edu.tw
 28. Tzu Chi University                                                                                                              http://www.tcu.edu.tw
 29. Yuan Ze University                                                                                                            http://www.yzu.edu.tw

 

Technical Unviersities

Public

 1. National Formosa University                                                                                            http://www.nfu.edu.tw
 2. National Kaohsiung First University of Science and Technology http://www.nkfust.edu.tw
 3. National Kaohsiung Marine University                                                                       http://www.nkmu.edu.tw
 4. National Kaohsiung University of Applied Sciences                                     http://www.kuas.edu.tw
 5. National Pingtung University of Science and Technology                            http://www.npust.edu.tw
 6. National Taiwan University of Science and Technology                                http://www.ntust.edu.tw
 7. National Taipei University of Technology                                                                          http://www.ntut.edu.tw
 8. National Yunlin University of Science and Technology                                 http://www.yuntech.edu.tw

 

Private

 1. Chaoyang University of Technology                                                                                  http://www.cyut.edu.tw
 2. Cheng Shiu University                                                                                                                     http://www.csu.edu.tw
 3. Fooyin University                                                                                                                             http://www.fy.edu.tw
 4. Lunghwa University of Science and Technology                                            http://www.lhu.edu.tw
 5. Ming Hsin University of Science and Technology                                                        http://www.must.edu.tw
 6. Shu-Te University                                                                                                                            http://www.stu.edu.tw
 7. Southern Taiwan University of Technology                                                                 http://www.stut.edu.tw

 

Technical Colleges

 

Public

 1. National Pingtung Institute of Commerce                                                                 http://www.npic.edu.tw
 2. National Taichung Institute of Technology                                                                http://www.ntit.edu.tw
 3. National Taiwan College of Physical Education                                            http://www.ntcpe.edu.tw
 4. National Taiwan Junior College of Performing Art                                                     http://www.ntjcpa.edu.tw

 

Private

 1. China Institute of Technology                                                                                                        http://www.chit.edu.tw
 2. Ching Kuo Institute of Management and Health                                                       http://www.cku.edu.tw
 3. Chung Kuo Institute of Technology                                                                                  http://www.ckitc.edu.tw
 4. Chungchou Institute of Technology                                                                                 http://www.ccut.edu.tw
 5. Chungyu Institute of Technology                                                                                    http://www.cit.edu.tw
 6. Diwan College of Management                                                                                                        http://www.dwu.edu.tw
 7. Fortune Institute of Technology                                                                                      http://www.fjtc.edu.tw
 8. Hsing Kuo University of Management                                                                        http://www.hku.edu.tw
 9. Hsing Wu College                                                                                                                             http://www.hwc.edu.tw
 10. Hsiuping Institute of Technology                                                                                     http://www.hit.edu.tw
 11. Hwa Hsia College of Technology and Commerce                                           http://www.hwh.edu.tw
 12. Jin Wen Institute of Technology                                                                                       http://www.kyit.edu.tw
 13. Leader University                                                                                                                            http://www.leader.edu.tw
 14. Ling Tung College                                                                                                                             http://www.ltc.edu.tw
 15. Mackay Medicine, Nursing and Management College                                   http://www.mkc.edu.tw
 16. Meiho Institute of Technology                                                                                                        http://www.meiho.edu.tw
 17. Mingdao University                                                                                                                         http://www.mdu.edu.tw
 18. Nan Kai College                                                                                                                               http://www.nkc.edu.tw
 19. Nanya Institute of Technology                                                                                         http://www.nanyu.edu.tw
 20. Oriental Institute of Technology                                                                                      http://www.oit.edu.tw
 21. St.Jonh’s and St. Mary’s Institute of Technology                                                    http://www.sjsmit.edu.tw
 22. Taichung Healthcare and Management University                                                     http://www.thmu.edu.tw
 23. Tainan Woman’s College of Arts and Technology                                                       http://www.tweat.edu.tw
 24. Tajen Institute of Technology                                                                                           http://www.tajen.edu.tw
 25. Tatung Institute of Commerce and Technology                                           http://www.ttc.edu.tw
 26. The Overseas Chinese Institute of Technology                                            http://www.ocit.edu.tw
 27. Transworld Institute of Technology                                                                                  http://www.tit.edu.tw
 28. Tung Nan Institute of Technology                                                                                    http://www.tnit.edu.tw
 29. Tung-Fang Institute of Technology                                                                                          http://www.tf.edu.tw
 30. Tzu Hui Institute of Technology                                                                                        http://www.tzuhui.edu.tw
 31. Wenzao Ursuline College of Languages                                                                       http://www.wtuc.edu.tw
 32. Wu-Feng Institute of Technology                                                                                     http://www.wfc.edu.tw
 33. Yu Da College of Business                                                                                                http://www.ydu.edu.tw
 34. Yuanpei Institute of Science and Technology                                                            http://www.yust.edu.tw
 35. Yuh-Ing Junior College of Health Care and Management                            http://www.yuhing.edu.tw
 36. Yung Ta Institute of Technology and Commerce                                                       http://www.ytit.edu.tw